ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00  στον θερινό κινηματογράφο ΕΛΛΗΝΙΣ επί της οδού Λεωφ. Στρατού 11,  Θεσσαλονίκη με τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και εκλογή μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.
 2. Προσφυγή Διαμαντή Παναγιώτη κατά της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου για οριστική διαγραφή.
 3. Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης της 30-01-2020.
 1. Διοικητικός απολογισμός πεπραγμένων έτους 2020 (από 01/1/2020 έως 31/12/2020)
 1. Οικονομικός απολογισμός έτους  2020 (από 1/1/2020 έως 31/12/2020).
 2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 3. Συζήτηση – Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού – Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
 4. Έγκριση Προϋπολογισμού  έτους 2021.
 5. Έγκριση ποσού εκταμιευθέντος για την κάλυψη υποχρεώσεων από 1/1-9/6/2021 λόγω παράτασης της θητείας των ΔΣ.
 6. Έγκριση διαγραφών μελών.
 7. Προτάσεις και επερωτήσεις προς το ΔΣ.
 8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας , τα μέλη καλούνται σε νέα Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Ιουνίου ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 στον ίδιο χώρο και τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης χωρίς την αποστολή νέας πρόσκλησης.  Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ημερομηνία δημοσίευσης άρθρου: 05/31/21 10:00 ΠΜ