Αγία Αναστασία – κορυφή Καλογερικό – κορυφή Ομβριανός – Γαλάτιστα