Λαγκάδα – Μύλοι Μαχού – Κρούκελος – Σταυρός – Λαγκάδα