Μπατσί – Κατάκοιλος – Αρνάς – προφήτης Ηλίας – Βουρκωτή – Αποίκια